Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 5

August 2021, Pages (1065-1314), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shengdong Zhang, Xiuying Yang, Yong Jin
p. 1065-1078
PDF
Shuiyuan Wu, Ping He, Xiansheng Gong
p. 1079-1094
PDF
Vitalii Yanovych, Pavel Žitek, Hamed Hashemi-Dezaki, Yurii Polievoda
p. 1095-1108
PDF
Sushil Doranga, Christine Wu
p. 1109-1128
PDF
Cong Li, Guolai Yang, Qingbo Yu, Quanzhao Sun
p. 1129-1137
PDF
N. Y. P. Vo, T. D. Le
p. 1138-1147
PDF
Renqiang Jiao, Vanliem Nguyen, Jianrun Zhang
p. 1148-1159
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Ying Wang, Mingxuan Liang, Xiangwei Wu, Lijuan Qian, Li Chen
p. 1160-1170
PDF
Yongqi Chen, Yang Chen, Qinge Dai
p. 1171-1183
PDF
Vibration generation and control
Bo Zhang, Jinglong Han, Ruiqun Ma
p. 1184-1195
PDF
Sasan Farhadi, Marco Civera
p. 1196-1206
PDF
Flow induced structural vibrations
Xu Zhang, Zituo Wang, Wei Li
p. 1207-1218
PDF
Huajie Zou, Qiongyan Shi, Huhai Cai, Jiang Liu
p. 1219-1229
PDF
Muhammad Roshan Yousaf, Yongfu Lei, Mingshui Li
p. 1230-1243
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Jing Xia, Hantao Chen, Wenyong Guo, Jianggui Han
p. 1244-1253
PDF
Fan Chen, Xiaoyu Zhang
p. 1254-1266
PDF
Marcell Ferenc Treszkai, Balázs Vehovszky, Dániel Feszty
p. 1267-1277
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Xuchu Jiang, Hu Zhang, Biao Zhang, Ying Li
p. 1278-1292
PDF
Xigui Wang, Siyuan An, Yongmei Wang, Jie Tang, Jiafu Ruan
p. 1293-1314
PDF