Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 3

May 2021, Pages (512-769), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shuiyuan Wu, Xiansheng Gong, Ping He
p. 512-527
PDF
Yongjun Hou, Rui Zou, Pan Fang, Youping Liu, Hong Peng, Yinkai He
p. 528-541
PDF
Xin Liao, Xiaojuan Sun, Hu Wang
p. 542-558
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mingyue Yu, Xiang Pan, Zhigang Feng, Minghe Fang
p. 559-571
PDF
Krishna Reddy G, Venkatesham B, Rami Reddy G
p. 572-586
PDF
Xiang Pan, Mingyue Yu, Guanglei Meng, Wangying Chen
p. 587-602
PDF
Hongwei Zhang, Xin Wang, Qiaorong Zhao, Taotao Li
p. 603-618
PDF
Vibration generation and control
Jingjun Gu, Tong Tong, Dishan Huang, Ming Li
p. 619-631
PDF
Seismic engineering and applications
Hui Yang, Wang Zhou, Xueliang Jiang, Fan Wenchen, Lei Yu
p. 632-646
PDF
Muhammad Akbar, Pan Huali, Akin-Adewale Adedamola, Ou Guoqiang, Azka Amin
p. 647-674
PDF
Hao Wang, Hongrun Wang, Yang Xu
p. 675-686
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Yongmei Wang, Xigui Wang, Baixue Fu, Jiafu Ruan, Siyuan An
p. 687-707
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Yongmei Wang, Xigui Wang, Baixue Fu, Jiafu Ruan, Siyuan An
p. 708-727
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Zhe Cao, Jingzhuo Shi, Bo Fan
p. 728-743
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Nabeel Alshabatat, Koorosh Naghshineh
p. 744-758
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Guntis Strautmanis, Gennadiy Filimonikhin, Mareks Mezitis, Alexander Gorbenko, Valentina Strautmane, Zura Sansyzbajeva
p. 759-769
PDF