Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 6

Special Issue on Futuristic Trends and Emergence of Technology in Biomedical, Nonlinear Dynamics and Control Engineering

September 2021, Pages (1315-1475), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Gennady Veselov, Alexey Tselykh, Ashutosh Sharma
p. 1315-1317
PDF
Yubin Liu, Weiying Ding, Yufen Feng, Yuxiu Guo
p. 1318-1331
PDF
Yiyuan Cheng, Mingyang Su, Ming Hui, Wei Liu, Yangbing Zheng
p. 1332-1349
PDF
Xiaohong Zhang, Min Lin, Shalini Sharma, Shaweta Khanna, Pljonkin Anton Pavlovich
p. 1350-1365
PDF
Genling Huang, Lijuan Qiao, Shaweta Khanna, Pljonkin Anton Pavlovich, Sandeep Tiwari
p. 1366-1382
PDF
Wei Wang, Yu Shao
p. 1383-1394
PDF
Hongyan Gu, Huimin Liang, Guoyun Tong, Fang Liu, Yu Liu, Xing Liu, Zhen Jia, John Paul
p. 1395-1406
PDF
Anna Diligenskaya, Alexandr Samokish
p. 1407-1417
PDF
Vilor L. Zakovorotny, Valery E. Gvindjiliya
p. 1418-1432
PDF
Zhu Jia, Ashutosh Sharma
p. 1433-1445
PDF
Gennady Veselov, Aleksandr Sinicyn
p. 1446-1455
PDF
Anh Son Tran, Anh Huy Vo, Diep Cong Thanh Tu, Ha Quang Thinh Ngo
p. 1456-1475
PDF