Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 7

November 2020, Pages (1548-1730), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Chunjie Han, Ming Guo, Xiangxu Wang, Tie Yan, Guolin Jing
p. 1548-1558
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Gang Ren, Jide Jia, Jianmin Mei
p. 1559-1570
PDF
Weigang Sun, Juncai Xu
p. 1571-1582
PDF
Chenxi Wu, Rong Jiang, Zhonghua Huang, Xin Wu, Zhe Liu
p. 1583-1592
PDF
Vibration generation and control
Hai-Lun Zhou, Xi Chen, Chen-Shuai Zhang
p. 1593-1605
PDF
Seismic engineering and applications
Aijun Chen, Chunhui Su, Junhua Chen, Xianyuan Tang, Zhaoyao Yuan
p. 1606-1617
PDF
Yanting Wang, Lei Wang, Jiwei Zhang, Song Zhang, Zhaoyang Song, Cai Fu, Hang Ding, Liangwen Fang
p. 1618-1628
PDF
Biao Wei, Chaobin Li, Peng Wang, Lizhong Jiang, Teng Wang
p. 1629-1647
PDF
Iau-Teh Wang
p. 1648-1660
PDF
Feifei Wang, Qingyang Ren, Yang Peng, Yong Zhang, Ping Zou, Wanjie Hu, Zeng Ma
p. 1661-1673
PDF
Shuai Huang, Qingjie Qi, Jianzhong Liu, Wengang Liu
p. 1674-1691
PDF
Wei Jing, Shangshang Xing, Yu Song
p. 1692-1704
PDF
Modal analysis and applications
Luyun Chen, Hong Yi
p. 1705-1714
PDF
Vibration in transportation engineering
Xuansheng Cheng, Xiangdong Cai, Bo Liu, Wenting Zhang
p. 1715-1730
PDF