Journal of Vibroengineering - Articles in Press

Articles in press are accepted, peer reviewed articles that are not yet assigned to volumes/issues, but are citable using DOI

Haiping Wu, Kai Chai PDF
Aleksey Nesterenko, Maxim Nesterenko PDF
Marcell Ferenc Treszkai, Balázs Vehovszky, Dániel Feszty PDF
Huajie Zou, Qiongyan Shi, Huhai Cai, Jiang Liu PDF
Ying Wang, Mingxuan Liang, Xiangwei Wu, Lijuan Qian, Li Chen PDF
Sushil Doranga, Christine Wu PDF
Sasan Farhadi, Marco Civera PDF
Vitalii Yanovych, Pavel Žitek, Hamed Hashemi-Dezaki, Yurii Polievoda PDF
Jing Xia, Hantao Chen, Wenyong Guo, Jianggui Han PDF
Bo Zhang, Jinglong Han, Ruiqun Ma PDF
Shengdong Zhang, Xiuying Yang, Yong Jin PDF
Xuchu Jiang, Hu Zhang, Biao Zhang, Ying Li PDF
Xu Zhang, Zituo Wang, Wei Li PDF
Cong Li, Guolai Yang, Qingbo Yu, Quanzhao Sun PDF
Shuiyuan Wu, Ping He, Xiansheng Gong PDF