Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 8

December 2020, Pages (1731-1895), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zheng Li, Feihong Yue
p. 1731-1746
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Li Liu, Qingwei Xia, Shuhao Cao, Shiwei Ma, Yanyan Liu
p. 1747-1757
PDF
X. Wang, W. Y. Liu, Y. Zhang, H. Gu
p. 1758-1769
PDF
Vibration generation and control
V. Zviadauri, G. G. Tumanishvili, M. Tsotskhalashvili
p. 1770-1781
PDF
Shuaishuai Ge, Rui Zhao, Wenli Li, Jianbo Li, Yongkang Liu, Zhen Wang
p. 1782-1797
PDF
Seismic engineering and applications
Nagavinothini Ravichandran
p. 1798-1813
PDF
Vibration in transportation engineering
Zhiqiang Wang, Zhenyu Lei
p. 1814-1825
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Shimin Zhang
p. 1826-1833
PDF
Dynamics of smart and functionally graded materials
Chen Liu, Yongjun Ni, Erli Gao, Wenxue Song
p. 1834-1846
PDF
Role of Emerging Technologies in Biomedical, Nonlinear Dynamics and Control Engineering
Ning Chen, Man Zhang
p. 1847-1858
PDF
Qianhua Ling, Mohammad Asif Ikbal
p. 1859-1870
PDF
Shuzhen Chen, M. Poongodi
p. 1871-1883
PDF
Chao Qiu, Xingzhou Chen, Yanbo Hui, Tahir Abdul Rahman Siddiquee
p. 1884-1895
PDF