Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 2

March 2021, Pages (283-511), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shuiyuan Wu, Ping He, Xiansheng Gong
p. 283-297
PDF
Jinfei Pang, Xiaoman Liu, Yuntao Cai, Guojun Du
p. 298-315
PDF
Chun-Ying Lee, Tsung-An Teng, Chun-Ming Hu
p. 316-326
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Fannian Meng, Xiaoyun Gong, Wenliao Du, Liangwen Wang, Feng Zhao, Liwei Li
p. 327-346
PDF
Hongchao Wang, Hongwei Li, Wenliao Du
p. 347-359
PDF
Wentao Sui, Yanzhen Guo, Leian Zhang, Xuemei Huang
p. 360-372
PDF
Baoyu Huang, Yongxiang Zhang, Danchen Zhu
p. 373-384
PDF
Vibration generation and control
Hongyuan Zhang, Huiqun Yuan, Hongyun Sun
p. 385-399
PDF
Seismic engineering and applications
César A. Morales
p. 400-406
PDF
Modal analysis and applications
Mahmoud Jahjouh
p. 407-418
PDF
Vibration in transportation engineering
Julia Real, Alex Unión, Sandra Achurra, Fran Ribes-Llario, Gustavo Silva
p. 419-435
PDF
Fei Guo, Heng Cai, Huifang Li
p. 436-448
PDF
Flow induced structural vibrations
Bo Zhang, Jinglong Han, Tuanyuan Zhang, Ruiqun Ma
p. 449-458
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Siti Khadijah Ali, Masnida Hussin, M. Sukri Hadi, M. Osman Tokhi
p. 459-470
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Qianqian Zhang, Bo Fan, Zhengxin Zhao, Shuaihui Gu
p. 471-483
PDF
Role of Emerging Technologies in Biomedical, Nonlinear Dynamics and Control Engineering
Yonghua Cai, Aixia Hou
p. 484-495
PDF
Shuyan Sun, Yun Liu, Mohamed A. Sharaf Eldean
p. 496-511
PDF