Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 1

February 2020, Pages (1-240), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Sen Zhang, Jian Zhang
p. 1-15
PDF
Huan Peng, Yongjun Hou, Pan Fang, Min Zou
p. 16-32
PDF
Chao Li, Jianfeng Ma, Xuehao Yin, Hongbin Yang
p. 33-47
PDF
Hongsheng Yin, Jinlin Liu, Fanming Zeng
p. 48-66
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Jinbao Zhang, Yongqiang Zhao, Ming Liu, Lingxian Kong
p. 67-82
PDF
Yunfei Ma, Xisheng Jia, Huajun Bai, Guanglong Wang, Guozeng Liu, Chiming Guo
p. 83-97
PDF
Vibration generation and control
Azni N. Wahid, Asan G. A. Muthalif
p. 98-110
PDF
Seismic engineering and applications
Wenliang Huang, Tao Liu, Yan Ge, Han Wang, Liangjian Zhong, Xiaoguang Jin
p. 111-119
PDF
Shanshan Li, Biao Wei, Chaobin Li, Weihao Wang, Yunji Fu
p. 120-130
PDF
Jingxuan Wang, Qiuying Li, Guoqiang Wei
p. 131-144
PDF
Modal analysis and applications
Xuchu Jiang, Feng Jiang
p. 145-155
PDF
Zheng Li, Yu Zhou
p. 156-169
PDF
Vibration in transportation engineering
Lianzi Jiang, Zhongqiu Xie, Yi Huang
p. 170-183
PDF
Yuewei Yu, Leilei Zhao, Changcheng Zhou
p. 184-196
PDF
Flow induced structural vibrations
Chunxu Yang, Rui-He Wang, Laiju Han, Qilong Xue, Lixin Li
p. 197-208
PDF
Li Cao, Wenlei Sun, Jianxing Zhou, Quanwei Cui
p. 209-224
PDF
Shuai Huang, Yuejun Lyu, Yanju Peng
p. 225-238
PDF
Jing Wan, Lei Ma
p. 239-239
PDF
Yao Gang, Yang Yang, Wu Bo, Liu Lianjie, Zhang Liangliang
p. 240-240
PDF