Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 8

December 2019, Pages (2025-2295), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Bing Chen, Jiwei Yan, Wei Mo, Chuanlei Xu, Lijie Zhang, Kumar K Tamma
p. 2025-2038
PDF
Xia Chen, Tong Wen, Haoxing Tang
p. 2039-2049
PDF
Biao Xiao, Xiaoqiang Yan
p. 2050-2063
PDF
Pavlo V. Krot
p. 2064-2081
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zair Mohamed, Rahmoune Chemseddine, Benazzouz Djamel, Ratni Azeddine
p. 2082-2095
PDF
Jiaquan Wu, Hongyan Li, Fei Ye, Kun Ma
p. 2096-2105
PDF
Bo Wu, Songlin Feng, Guodong Sun, Liang Xu, Chenghan Ai
p. 2106-2120
PDF
Yaolong Li, Hongru Li, Bing Wang, He Yu
p. 2121-2139
PDF
Qingwei Xia, Yanyan Liu, Yu Lu, Shuhao Cao, Hanfei Zhang, Shiwei Ma
p. 2140-2147
PDF
Xin Zhang, Jianmin Zhao, Hongzhi Teng, Guozeng Liu
p. 2148-2158
PDF
Vibration generation and control
Lisy E. R., M. Nandakumar, Anasraj R.
p. 2159-2179
PDF
Seismic engineering and applications
Gholamreza Legzian, Behrokh Hosseini Hashemi, Mahmood Hosseini
p. 2180-2195
PDF
Sajad Esmaielzadeh, Hassan Ahmadi, Seyed Abbas Hosseini
p. 2196-2215
PDF
Mohsen Ali Shayanfar, Mohammad Ali Barkhordari, Mostafa Mahmoudi, Ehsan Jahani
p. 2216-2227
PDF
Nonlinearity and numerical simulation applications in geotechnical engineering
Ping Wang, Tao Feng, Yongjian Zhu, Weijian Yu
p. 2228-2241
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Dorota Czopek, Jerzy Wiciak
p. 2242-2249
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Xiao-Bo Wang, Feng Jiao, Chong-Yang Zhao
p. 2250-2259
PDF
Hongyu Zhang, Wenyong Guo, Jianggui Han, Hantao Chen
p. 2260-2272
PDF
Fractional dynamics and applications
Minghui Chu, Chi Xu, Jizheng Chu
p. 2273-2285
PDF
Dynamics of smart and functionally graded materials
Yu Xu, Zhifu Cao, Dong Jiang
p. 2286-2295
PDF