Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 4

Special Issue on Nonlinearity and Numerical Simulation Applications in Geotechnical Engineering

June 2019, Pages (816-1240), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Bingxiang Yuan, Yixian Wang, Hang Lin, Chunshun Zhang
p. 816-818
PDF
Diyuan Li, Jing Sun, Quanqi Zhu, Xiangyun Xu, Jian Jiao
p. 819-832
PDF
Lei Xia, Yawu Zeng
p. 833-847
PDF
Yong Feng, Ziran Yuan
p. 848-863
PDF
Zhu Wang, Ping Cao, Yu Chen
p. 864-875
PDF
Fengqiang Gong, Tiancheng Wang, Shanyong Wang
p. 876-887
PDF
Nan Jiang, Tan Gao, Chuanbo Zhou, Xuedong Luo
p. 888-900
PDF
Yanhui Cheng, Weijun Yang, Dongliang He
p. 901-910
PDF
Bernard Xavier Tchomeni, Alfayo Alugongo
p. 911-926
PDF
Ping Cao, Liwen He, Guodong Tang
p. 927-939
PDF
Ping Cao, Huijuan Deng, Yu Chen, Ning Fu
p. 940-951
PDF
Aynalem Mekonnen
p. 952-961
PDF
Jianbing Lv, Yimin Wu, Xulong Li, Fei Wang, Zhengming Zou, Yingmei Yin
p. 962-973
PDF
Yanlin Zhao, Qiang Liu, Liming Tang, Senlin Xie
p. 974-987
PDF
Xiang Sen Ouyang, Xiao Yong Luo, Jun Wang
p. 988-997
PDF
Ping Zou, Ximo Zhao, Zhonghua Meng, Aibing Li, Zhengyu Liu, Wanjie Hu
p. 998-1014
PDF
Feifei Wang, Qingyang Ren, Ping Zou, Jiayong Niu, Zhonghua Meng, Aibing Li, Zhengyu Liu, Wanjie Hu, Zeng Ma
p. 1015-1029
PDF
Shuang Liu, Zhaoming Yao, Yujiao Shang
p. 1030-1044
PDF
Yong Feng, Jie Liu
p. 1045-1057
PDF
Wenxiang Zheng, Huiqiang Duan
p. 1058-1068
PDF
Hongfei Gu, Qingfeng Li, Yuejin Peng, Qiyun Huang, Jianan Yang
p. 1069-1078
PDF
Zhijun Xu, Jun Liu, Fang Yuan
p. 1079-1091
PDF
Su Li, Ping Cao, Xinguang Xiong
p. 1092-1106
PDF
Guangjing Sun, Tao Feng, Jinhai Liu
p. 1107-1115
PDF
Xue-feng Peng, Ya-lin Zhu, Kun Tan, Chi Ma
p. 1116-1126
PDF
Chao Yuan, Weijun Wang, Lei Fan
p. 1127-1138
PDF
Gaosheng Han, Mei Li, Wanquan Mei
p. 1139-1146
PDF
Zhigang Yuan, Yaohua Shao, Donghai Xie, Fei Huang
p. 1147-1162
PDF
Pu Yuan, Ying Xu
p. 1163-1174
PDF
Yan Li, Wenbao Shi, Zhiqiang Yin, Jucai Chang, Jugen Fu
p. 1175-1187
PDF
Chan Liu, Hui Yang, Xueliang Jiang, Hongtao Shi
p. 1188-1200
PDF
Bin Chen, Daijie Chao, Wenjuan Wu, Jieming Hu
p. 1201-1214
PDF
Yongjian Liu, Qiyang Luo, Xin Yang, Bingxiang Yuan, Lan Luo, Mingyang Lai
p. 1215-1226
PDF
Zhao Kang, Wang Qing, Li Qiang, Yan Yajing, Yu Xiang, Wang Junqiang, Cao Shuai
p. 1227-1239
PDF
Yang Yang, Yao Gang, Fujia Wei, Weihe Qin
p. 1240-1240
PDF