Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 7

November 2019, Pages (1772-2024), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Yong Ding, Lingxia Han, Jiuang You
p. 1772-1794
PDF
Jimin Wu, Xiaoqiang Yan
p. 1795-1809
PDF
Velumani V, Manieniyan V, Sivaprakasam S
p. 1810-1818
PDF
Changliang Tang, Bokang Su, Xiaobo Liu
p. 1819-1835
PDF
Chaobo Li, Jingjun Lou
p. 1836-1844
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Xiaojun Song, Hongwei Sun, Liwei Zhan
p. 1845-1858
PDF
Ping Ma, Hongli Zhang, Wenhui Fan, Cong Wang
p. 1859-1874
PDF
Pingping Ma, Jingyu Zhai, Hao Zhang, Qingkai Han
p. 1875-1887
PDF
Jingbo Duan, Wenjie Wang, Weiyong Zhou
p. 1888-1903
PDF
Hongbin Tang, Zichao Wang, You Wu
p. 1904-1916
PDF
Pawel Mikolajczak
p. 1917-1927
PDF
Seismic engineering and applications
Nassim Zerrouni, Salah Aguib, Ali Grine, Noureddine Chikh
p. 1928-1944
PDF
Nonlinearity and numerical simulation applications in geotechnical engineering
Kang Zhao, Xiang Yu, Shuijie Gu, Yajing Yan, Yong-jun Zhang, Tianyuan Suo, Jiaolong Hao
p. 1945-1960
PDF
Liangrong Yuan, Menglan Song
p. 1961-1970
PDF
Vibration in transportation engineering
Sen Zhang, Jian Zhang
p. 1971-1982
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Tian Feng, Shuying Yang, Feng Han
p. 1983-1999
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Fan Yang, Matti Pietola, Bin Deng
p. 2000-2007
PDF
Wenyong Guo, Jianggui Han, Hongyu Zhang
p. 2008-2024
PDF