Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 5

August 2019, Pages (1241-1509), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Yingfeng Wu, Qingsi Cheng, Guolai Yang, Jinsong Dai
p. 1241-1250
PDF
Qiong Wang, Xuejun Li, Kexiang Wei, Mian Jiang
p. 1251-1259
PDF
Shaona Liu, Fuhao Liu
p. 1260-1270
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Yongqi Chen, Qinge Dai, Yang Chen
p. 1271-1281
PDF
Shuangxi Jing, Zhipeng Luo, Junfa Leng, Zhiyang Wang
p. 1282-1295
PDF
Kuo Chi, Jianshe Kang, Rui Tong, Xinghui Zhang
p. 1296-1307
PDF
Xin Wang, Liang Li, Xiaofei Zhao
p. 1308-1321
PDF
Guozeng Liu, Jianmin Zhao, Haiping Li, Xin Zhang
p. 1322-1329
PDF
Vibration generation and control
Liang Zhao, Yu-Ping Wu
p. 1330-1341
PDF
Seismic engineering and applications
Aijun Chen, Feng Cheng, Di Wu, Xianyuan Tang
p. 1342-1352
PDF
Changxi Huang, Xinghua Wang, Hao Zhou, Yan Liang
p. 1353-1372
PDF
Nonlinearity and numerical simulation applications in geotechnical engineering
Ran Li, Dingli Zhang, Qian Fang, Ao Li, Xuefei Hong, Xuebo Ma
p. 1373-1387
PDF
Vibration in transportation engineering
Qiang Zhao, Baoquan Zhu
p. 1388-1404
PDF
D. Easu, A. Siddharthan, R. Amrutha
p. 1405-1413
PDF
Sofia W. Alisjahbana, Ade Asmi, Safrilah, Jouvan Chandra Pratama Putra, Buntara S. Gan, Irene Alisjahbana
p. 1414-1425
PDF
Maciej Kozłowski
p. 1426-1440
PDF
Flow induced structural vibrations
Kaikai Luo, Yong Wang, Houlin Liu, Jie Chen, Yu Li, Jun Yan
p. 1441-1455
PDF
Zhenjun Gao, Chaoqun Hu, Jianrui Liu, Feng Hong
p. 1456-1471
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Fangzheng Wang, Lei Yan, Jiang Xiao, Lei Fan
p. 1472-1482
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Chelliah Muniyandi, Suresh Kumar Rajagopal
p. 1483-1509
PDF