Journal of Vibroengineering, Vol. 20, Issue 6

September 2018, Pages (2237-2539), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zhili Lin, Xiliang Chen, Bo Zhang
p. 2237-2252
PDF
Bobo Li, Guangding Wang, Huiqun Yuan
p. 2253-2267
PDF
Mathias Kliem, Daniel Johansen, Jan Høgsberg
p. 2268-2288
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Yuhua Zhang, Hanying Mao, Hanling Mao, Zhenfeng Huang
p. 2289-2300
PDF
Xiongming Lai, Yisheng Liu, Tianchen Ji, Cheng Wang, Yong Zhang
p. 2301-2320
PDF
Yu Xin, Shunming Li, Chun Cheng, Jinrui Wang
p. 2321-2335
PDF
Bin Pang, Guiji Tang, Yuling He
p. 2336-2351
PDF
Lei Zhao, Yongxiang Zhang, Danchen Zhu
p. 2352-2362
PDF
Gang Ren, Jide Jia, Jianmin Mei, Xiangyu Jia, Jiajia Han, Yu Wang
p. 2363-2378
PDF
Vibration generation and control
Xuchu Jiang, Bin Li, Songping He, Xinyong Mao, Wei Jiang
p. 2379-2392
PDF
Huajie Zou, Jian Song, Zeping Wang, Hejuan Chen
p. 2393-2402
PDF
Uzair Ansari, Ibrahim Mustafa Mehedi, Abdulrahman H. Bajodah, Ubaid M. Al Saggaf
p. 2403-2413
PDF
Vibration in transportation engineering
Yunpeng Wei, Yaping Wu, Zhidong Duan
p. 2414-2423
PDF
Tan Li
p. 2424-2452
PDF
Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Emilian Szczepański, Paweł Gołda
p. 2453-2468
PDF
Flow induced structural vibrations
Jiang Wei, Chen Diyi, Yuchuan Wang, Li Ting
p. 2469-2485
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Feng Han, Shuying Yang, Shibao Song
p. 2486-2503
PDF
Loreta Saunoriene, Vilma Petrauskiene, Sandra Aleksiene, Jurate Ragulskiene
p. 2504-2514
PDF
Oscillations in electrical engineering
Senthilkumar Arumugam, Vijayakumar Govindaraj, Sathish Kumar Shanmugam
p. 2515-2538
PDF
Pengfei Hou, Kefeng Huang, Puyu Wang, Jinquan Wang, Ye Xu
p. 2539-2539
PDF