Journal of Vibroengineering, Vol. 20, Issue 5

August 2018, Pages (1919-2236), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
M. Danial A. Hasan, Z. A. B. Ahmad, M. Salman Leong, L. M. Hee
p. 1919-1936
PDF
G. H. Jin, H. Y. Yang, R. P. Zhu
p. 1937-1954
PDF
Yuan Chen, Ru Peng Zhu, Ye Ping Xiong, Guang Hu Jin
p. 1955-1965
PDF
Chunling Zhong, Xiaohui Cong, Yunlong Zhang, Jing Wang
p. 1966-1981
PDF
Huagang Lin, Dengqing Cao
p. 1982-2000
PDF
A. Leonid Igumnov, S. Vladimir Metrikin, K. Aleksandr Lyubimov, F. Viktor Ovchinnikov, V. Aleksandra Grezina
p. 2001-2011
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zhenyong Lu, Xiaodong Wang, Lei Hou, Yushu Chen, Hongliang Li
p. 2012-2026
PDF
Chenglong Ge, Yuanchang Zhu, Yanqiang Di, Zhihua Dong
p. 2027-2044
PDF
Gang Ren, Jide Jia, Jianmin Mei, Xiangyu Jia, Jiajia Han
p. 2045-2059
PDF
Feng Ding, Shuai Han
p. 2060-2072
PDF
Y. M. Xu, K. Q. Ding, M. S. Cao, E. Manoach
p. 2073-2084
PDF
Vibration generation and control
Fei Lin, Jinbao Chen, Chuanzhi Chen, Meng Chen, Zirui Dong, Jinhua Zhou
p. 2085-2098
PDF
Seismic engineering and applications
Hamid Mortezaie, Freydoon Rezaie
p. 2099-2110
PDF
Qiao Zhen Li, Yang Liu, Li Xin Wei, Min Luo
p. 2111-2127
PDF
Modal analysis and applications
A. F. Ahmed Algarray, Hua Jun
p. 2128-2136
PDF
Sri Harikrishna Pillutla, Sudheer Gopinathan, Vasudeva Rao Yerikalapudy
p. 2137-2150
PDF
Abdellatif Selmi, Awni Bisharat
p. 2151-2164
PDF
Vibration in transportation engineering
Sofia W. Alisjahbana, Irene Alisjahabana, Shota Kiryu, Buntara S. Gan
p. 2165-2174
PDF
Flow induced structural vibrations
Li Xu, Shuo Wu, Yuan Chai
p. 2175-2187
PDF
Sen Li, Xinyan Li, Zunce Wang, Yan Xu, Yuejuan Yan
p. 2188-2196
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Xiang Yu, Kai Chai, Yongbao Liu, Shuyong Liu
p. 2197-2211
PDF
Oscillations in electrical engineering
Gaohua Liao, Xin Lai
p. 2212-2224
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Kun Qian, Jintian Wang, Yang Gao, Qiang Sun, Jie Liang
p. 2225-2236
PDF