Journal of Measurements in Engineering, Vol. 4, Issue 3

September 2016, Pages (122-194), ISSN (Print) 2335-2124, ISSN (Online) 2424-4635

Sundar Akshay, P. V. Hancel, Singru Pravin, Vathsan Radhika
p. 122-132
PDF
Grzegorz Szczęśniak, Paulina Nogowczyk, Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny
p. 133-139
PDF
Bin Ren, Rujiang Hao, Shaopu Yang
p. 140-147
PDF
Li Lin, Zhou Sitong, Tan Luyang, Wang Dong
p. 148-155
PDF
V. Maskeliūnas, R. Maskeliūnas, A. Pauliukas, L. Ragulskis
p. 156-160
PDF
Pei-si Zhong, Yi Zheng, Kun-hua Liu
p. 161-166
PDF
Xiang Liu, Liguo Liu, Baoyong Sun, Bingyue Li, Xuefeng Ke
p. 167-172
PDF
Yu-long Hua, Xiao-zhou Zheng, Bao-shan Chi, Wei Sun
p. 173-182
PDF
V. Maskeliūnas, R. Maskeliūnas, Paškevičius P., L. Ragulskis
p. 183-187
PDF
Khodabandehlou Ashkan, Saleh Haghgou Vahid
p. 188-194
PDF