Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 39

53rd International JVE Conference, Colombo, Sri Lanka and Udaipur, India, December 2, 2021

December 2021, Pages (1-175), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Ashutosh Kumar, Prabhakar Sathujoda, Vinayak Ranjan
p. 1-10
PDF
George Korendyasev, Mikhail Asaturov
p. 11-16
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Guangbin Wang, Jinhua Chen, Zhixian Zhong, Shangjun Hu
p. 17-23
PDF
Xiaosheng Zeng, Pian Hu, Xiang Yu, Taotao Zhou, Jiangyuan Liu
p. 24-29
PDF
Boris Gordeev, Sergey Okhulkov, Alexander Osmekhin, Artem Ermolaev, Evgeniy Chernov
p. 30-35
PDF
Mohd Atif Jamil, Md Asif Ali Khan, Sidra Khanam
p. 36-42
PDF
Vinit Goel, Naveen Kumar
p. 43-47
PDF
Vibration generation and control
Hailong Zou, Zhiyin Tang, Huijie Shen
p. 48-51
PDF
Darui Lin, Guolai Yang
p. 52-57
PDF
Modal analysis and applications
Dayong Jiang, Peiran Li, Bin Qiu, Jingchang Chen
p. 58-62
PDF
Vibration in transportation engineering
Wenlin Wang, Rongyong Li, Shan Zhu, Yongming Wu
p. 63-68
PDF
Xiaoping Gong, Yangjia She, Tingting Zheng, Peiran Li, Jingchang Chen
p. 69-75
PDF
Flow induced structural vibrations
Si Qin, Dongdi Liu, Kangjia Du, Xiaojun Zhou
p. 76-81
PDF
Si Qin, Xiaojun Zhou
p. 82-87
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Yanyi Xu, Jianqiao Xu
p. 88-93
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Zhiyin Tang, Hailong Zou, Huijie Shen, Shasha Wu
p. 94-100
PDF
Tuo Yang, Jingcheng Wang, Shihui Xiong, Xiaogang Li, Yuquan Wen
p. 101-107
PDF
Christopher Langrand, Antoine Albert, Maxime Masset
p. 108-113
PDF
Materials and measurements in engineering
Chundong Xu, Liangquan Wang
p. 114-120
PDF
Zhuwen Ma, Bixia Jiang, Qinghua Yuan, Lin Cao, Lan Liu, Junling Tian, Zhenrui Huang, Zhaohui Zong, Zhidan Lin, Peng Zhang, Jun Wang
p. 121-126
PDF
Mathematical models in engineering
Liangquan Wang, Deren Kong
p. 127-132
PDF
Fangyu Zhang, Changxiao Zhao, Weitao Feng, Chong Ji, Sunlang Lin, Xin Wang
p. 133-138
PDF
Fei Sun, Haolong Zheng, Changjun Li
p. 139-145
PDF
Dongdi Liu, Kangjia Du, Si Qin, Xiaojun Zhou
p. 146-151
PDF
Xintao Zhou, Xiayi Liu, Longlong Li
p. 152-156
PDF
Andrey Daryenkov, Boris Gordeev, Sergey Okhulkov, Artem Ermolaev, Evgeniy Chernov
p. 157-163
PDF
Vitaliy Korendiy, Volodymyr Gursky, Oleksandr Kachur, Volodymyr Gurey, Oleksandr Havrylchenko, Oleh Kotsiumbas
p. 164-169
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Kangjia Du, Si Qin, Dongdi Liu, Xiaojun Zhou
p. 170-175
PDF