Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 2

March 2015, Pages (554-1050), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Su-Jeong Lee, Lawrence Kulinsky, Byungho Park, Seung Hwan Lee, Jin Ho Kim
p. 554-561
PDF
Huiqun Yuan, Mingxuan Liang, Yingying Cai
p. 562-573
PDF
Feng Li, Yumo Qin, Linshan Ge, Zhao Pang, Shaokang Liu, Donglong Lin
p. 574-586
PDF
Ming Zhang, Rui Jiang, Hong Nie
p. 587-601
PDF
Yingchang Duan, Jianping Wang, Fei Shao, Yawen Liu
p. 602-619
PDF
Yu Zhang, Guohua Sun, Teik C. Lim, Liyang Xie
p. 620-642
PDF
Junzhou Huo, Hanyang Wu, Wei Sun, Jing Chen, Liping Wang
p. 643-654
PDF
David Afolabi, Ka Lok Man, Hai-Ning Liang, Sheng-Uei Guan, Tomas Krilavičius
p. 655-661
PDF
Wanfu Zhang, Jiangang Yang, Chun Li, Ren Dai, Ailing Yang
p. 662-673
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Jin Mao, Zhongming Xu, Zhifei Zhang, Yansong He, Shu Li
p. 674-681
PDF
Zhe Cheng
p. 682-694
PDF
Sheng Hong, Zheng Zhou, Chen Lu, Baoqing Wang, Tingdi Zhao
p. 695-704
PDF
Haiping Li, Jianmin Zhao, Wenyuan Song, Hongzhi Teng
p. 705-719
PDF
Juan Xu, Jianjun Zhang, Ziqi Huang, Liping Wang
p. 720-732
PDF
Mingyue Yu, Feng Tian
p. 733-742
PDF
Bin Fan, Lei Hu, Niaoqing Hu
p. 743-756
PDF
Vibration generation and control
Liangliang Chen, Changsheng Zhu, Meng Wang, Kejian Jiang
p. 757-775
PDF
Seismic engineering
Jing Zhou, Wei Mao, Cai Jian
p. 776-791
PDF
Biao Wei, Tianhan Yang, Lizhong Jiang
p. 792-801
PDF
Zhuang Haiyang, Hu Zhonghua, Chen Guoxing
p. 802-815
PDF
Qiang Han, Jianian Wen, Xiuli Du
p. 816-826
PDF
Liyan Wang, Guoxing Chen, Peng Gao, Shangkun Chen
p. 827-840
PDF
Wu-Sheng Zhao, Wei-Zhong Chen
p. 841-858
PDF
Modal analysis
Ya-hui Wang
p. 859-869
PDF
Kaipeng Zhang, Dongyan Shi, Xiaoyan Teng, Yunke Zhao, Qian Liang
p. 870-882
PDF
Vibration in transportation engineering
Zhengchao Xie, Pak Kin Wong, Jing Zhao, Tao Xu
p. 883-904
PDF
Qingyuan Xu, Xiaoping Chen, Bin Yan, Wei Guo
p. 905-916
PDF
Dafang Wu, Yuewu Wang, Ying Pu, Lan Shang, Zhentong Gao
p. 917-927
PDF
Tongqun Ren, Liang He, Dazhi Wang, Junsheng Liang, Meiling Hui
p. 928-938
PDF
Flow induced structural vibrations
Wei Zhang
p. 939-948
PDF
V. Augutis, D. Vainilavičius, M. Malcius
p. 949-956
PDF
Ya-juan Hao, Ming-ming Gong, Ai-min Yang
p. 957-966
PDF
Maotao Zhu, Kuan Wang, Pengfei Zhang, Zhijun Li
p. 967-977
PDF
Renyuan Wu, Zhencai Zhu, Guohua Cao
p. 978-987
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Wojciech Sochacki, Piotr Rosikoń, Sandra Topczewska
p. 988-994
PDF
Vincentas Veikutis, Tomas Budrys, Algidas Basevicius, Saulius Lukosevicius, Rymante Gleizniene, Ramunas Unikas, Darijus Skaudickas
p. 995-1003
PDF
Shana Smith, Gregory C. Smith, Ji-Liang Lee
p. 1004-1016
PDF
Qiang Yao, Xingguo Yang, Hongtao Li
p. 1017-1036
PDF
Oscillations in electrical engineering
Hongtao Wang, Dongyu Shi, Shijie Zheng
p. 1037-1050
PDF