Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 1

February 2015, Pages (1-553), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Maher Barkallah, Slim Bouaziz, Najib Belhadj Messaoud, Jean-Yves Choley, Mohamed Haddar
p. 1-12
PDF
Yuyi Zhai, Macong Li, Jun Luo, Yu Zhou, Liang Liu
p. 13-23
PDF
Saša Bošković, Predrag Jovančić, Dragan Ignjatović, Branislav Rakićević, Taško Maneski
p. 24-32
PDF
Ming Li, Cheng Li, Xianbo Liu, Hongguang Li, Fucai Li, Guang Meng
p. 33-46
PDF
Kejun Li, Junping Hu
p. 47-60
PDF
Tian Bai, Chunling Zhu, Bo Miao, Kai Li, Chengxiang Zhu
p. 61-73
PDF
Łukasz Konieczny
p. 74-81
PDF
Xiaofei Ma, Zhong Su, Hong Liu, Ning Liu
p. 82-91
PDF
Hao Wang, Bing Ma, Shuaibin Li
p. 92-100
PDF
G. Pajak
p. 101-111
PDF
Junhui Luo, Linchang Miao, Zhengxin Wang, Wenbo Shi
p. 112-124
PDF
Zhengminqing Li, Xinsheng Liu, Rupeng Zhu
p. 125-136
PDF
Wei-Ting Lin
p. 137-145
PDF
Fu-Chen Chen, Shang-Chen Wu, Yung-Cheng Chen
p. 146-154
PDF
Piotr Folęga
p. 155-163
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Fan Jiang, Zhencai Zhu, Wei Li, Gongbo Zhou, Guoan Chen
p. 164-174
PDF
Łukasz Jedliński, Jacek Caban, Leszek Krzywonos, Sławomir Wierzbicki, František Brumerčík
p. 175-187
PDF
Yajie Sun, Sai Ji
p. 188-202
PDF
Yongbo Li, Minqiang Xu, Yu Wei, Wenhu Huang
p. 203-215
PDF
Zongyi Xing, Yuejian Chen, Yong Qing
p. 216-228
PDF
Nikilesh Krishnakumar, Vishal Jain, Pravin M. Singru
p. 229-242
PDF
Xinghui Zhang, Jianshe Kang, Lishan Hao, Liying Cai, Jianmin Zhao
p. 243-260
PDF
Dong-Yan Huang, Shi-Jun Li, Long-Tu Zhu, Zeng-Hui Wang
p. 261-274
PDF
W. Xu, M. S. Cao, M. Radzieński, N. Xia, Z. Su, W. Ostachowicz, S. S. Wang
p. 275-286
PDF
Yang Liu, Jing-Xin Dou, Bang-Chun Wen
p. 287-299
PDF
Kyoung Hun Lee, Heecheul Kim, Jaehong Kim, Young Hak Lee
p. 300-308
PDF
Vibration generation and control
Dongdong Zhang, Ling Zheng
p. 309-329
PDF
Yu Tang, Zhencai Zhu, Gang Shen, Xiang Li
p. 330-345
PDF
Linzhen Zhou, Jinglong Han
p. 346-356
PDF
Seismic engineering
Ahmad Nicknam, Seyed Nasrollah Eftekhari, Azad Yazdani
p. 357-368
PDF
Xin Deng, Shouqi Yuan, Jianping Yuan, Yin Luo
p. 369-381
PDF
Mingsheng Zhao, Dong Huang, Maosen Cao, Jianping Qiao
p. 382-392
PDF
Modal analysis
Ernestas Šutinys, Vytautas Bučinskas, Nikolaj Šešok, Igor Iljin, Andrius Klevinskis
p. 393-401
PDF
Vibration in transportation engineering
Yuan Gao, Hong-hai Zhang, Ben-jun Jiang
p. 402-410
PDF
Wlodzimierz Choromanski, Maciej Kozłowski, Iwona Grabarek
p. 411-420
PDF
Rongrong Song, Weihua Ma
p. 421-430
PDF
Teresa Real, Clara Zamorano, César Hernández, Vicente Soler, Julia Real
p. 431-443
PDF
Guoqing Jing, Qi Luo, Zijie Wang, Yonggang Shen
p. 444-454
PDF
Flow induced structural vibrations
Lizhong Xu, Xiaorui Fu
p. 455-467
PDF
K. Karthik Selva Kumar, L. A. Kumaraswamidhas
p. 468-477
PDF
Ilgar Javanshir, Nima Javanshir, Reza Barmaki, Mehdi Mahmoodi
p. 478-486
PDF
Chan Jeoung, SooBong Park, WooSeok Kim, Dooyong Cho
p. 487-495
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Chih-Chieh Liu, Ching-Hua Hung, Huai-Ching Chien
p. 496-506
PDF
Min-Hwa Park, Seong-Hyun Kim, Dong-Wook Kim
p. 507-515
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Feng Sun, Qilong Xue, Ruihe Wang, Weimin Yue
p. 516-526
PDF
Ibrahim Mustafa Mehedi, Takashi Kubota, Ubaid M. Al-Saggaf
p. 527-543
PDF
Oscillations in electrical engineering
Yan Chen, Yong Zheng
p. 544-553
PDF