Journal of Measurements in Engineering, Vol. 2, Issue 1

March 2014, Pages (1-56), ISSN (Print) 2335-2124, ISSN (Online) 2424-4635

Hee-Chang Eun, Su-Yong Park
p. 1-7
PDF
Zhong Luo, Changshuai Yu, Yunpeng Zhu, Guangkai Chen
p. 8-15
PDF
Darwin Ruiz, Juan Galvis, Roque J. Hernández, Eduardo E. Zurek
p. 16-23
PDF
W. Papacz, E. Tertel, P. Kuryło
p. 24-28
PDF
Hyoseob Kim, Kevin Hall, Jae-Youll Jin, Gyung-Soo Park, Jeongsoo Lee
p. 29-42
PDF
Rui Wu, Pei-Fu Chen, Cheng-Liang Lei
p. 43-48
PDF
Jinniu Tao, Yongming Feng, Kezhong Tang
p. 49-56
PDF