Mechanical vibrations and applications
2581. Zhimin Wan, Ting Wang, Qibai Huang, Weiguang Zheng, Feng Gu
p. 3968-3980
PDF
2582. Lin Li, Luyang Tan, Lin Kong, Hongbo Yang, Dong Wang
p. 3981-3993
PDF
2583. Aiqiang Zhang, Jing Wei, Datong Qin, Shaoshuai Hou
p. 3994-4008
PDF
2584. K. H. Nam, Y. D. Chun, Yu-Syn Ha, J. H. Kim
p. 4009-4017
PDF
2585. Jin Zhang, Jiang Hua Gao, Jian Guo Wu
p. 4018-4032
PDF
2586. Pu Yuan, Ying Xu
p. 4033-4041
PDF
2587. Huabing Wen, Junhua Guo, Yang Li, Yue Liu, Yee Pin Goh
p. 4042-4057
PDF
2588. Tianbo Peng, Yicheng Wu
p. 4058-4069
PDF
2589. Lisha Zhu, Rui Zhang, Changqing Zou
p. 4070-4082
PDF
2590. Ganwei Cai, Yuanxing Huang, Yizhe Huang
p. 4083-4097
PDF
2591. Feng Hui Dong, Feng Kun Cui, Bo Sun, Zuo Long Luo
p. 4098-4119
PDF
2592. Kai Chai, Jingjun Lou, Qingchao Yang, Shuyong Liu
p. 4120-4137
PDF
2593. Changliang Tang, Dongjiang Han, Jinfu Yang
p. 4138-4154
PDF
2594. Xiaodong Tan, Lin Hua, Chihua Lu, Can Yang, Yongliang Wang, Sheng Wang
p. 4155-4171
PDF
2595. Zhanfu Li, Xin Tong, Yunfei Qiu
p. 4172-4184
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2596. Wei Hua, Chenxu Luo, Junfa Leng, Zhiyang Wang
p. 4185-4197
PDF
2597. Kai Cui, Wen-heng Yang, Hong-ye Gou
p. 4198-4209
PDF
2598. Honggang Pan, Tianyu Zhao, Huiqun Yuan, Bobo Li
p. 4210-4220
PDF
2599. Jianhua Cai, Yongliang Xiao
p. 4221-4230
PDF
2600. Mingquan Qiu, Wei Li, Zhencai Zhu, Bo Wu, Gongbo Zhou
p. 4231-4246
PDF
2601. Xiaochen Zhang, Dongxiang Jiang, Quan Long, Te Han
p. 4247-4259
PDF
2602. Dongjiang Han, Jinfu Yang, Zhengwei Wang
p. 4260-4271
PDF
2603. Xinqing Wang, Jie Huang, Guoting Ren, Dong Wang
p. 4272-4284
PDF
2604. Mingyue Yu, Zhigang Feng, Jiajing Huang, Yongtao Yu
p. 4285-4299
PDF
Vibration generation and control
2605. Mariantonieta Gutierrez Soto, Hojjat Adeli
p. 4300-4322
PDF
2606. Seyed Mohammad Reza Faritus, Mohammad Heidari, Stanford Shateyi
p. 4323-4337
PDF
Seismic engineering and applications
2607. Leila Khanmohammadi, Javad Vaseghi Amiri, Mohammad Reza Davoodi
p. 4338-4355
PDF
2608. Sungyani Tripathy, Atul K Desai
p. 4356-4364
PDF
2609. Ergang Xiong, Zhaoqi Yan, Tian Li, Lanwei Yang
p. 4365-4377
PDF
2610. Zhaoyu Wang, Nan Zhang, Yong Jin, Qi Li, Xiaohui Chen
p. 4378-4393
PDF
2611. Tao He, Nan Jiang
p. 4394-4409
PDF
2612. Xi Liu, Tao Wu, Hui Wei
p. 4410-4422
PDF
Modal analysis and applications
2613. Qing-Lu Li, Wei-Di Luan, Zuo-Quan Zhu
p. 4423-4439
PDF
2614. Tianshu Zhang, Cheng Wang, Jianying Wang, Yewang Chen, Yiwen Zhang
p. 4440-4458
PDF
Vibration in transportation engineering
2615. Vaclav Pistek, Lubomir Klimes, Tomas Mauder, Pavel Kucera
p. 4459-4470
PDF
2616. Daogao Wei, Jingyu Ruan, Fei Huo
p. 4471-4482
PDF
2617. Xiao Mei Xu, Yi Ping Jiang, Ning Chen, Heow Pueh Lee
p. 4483-4497
PDF
2618. Mansour Baghaeian, Ali Akbar Akbari
p. 4498-4515
PDF
2619. Xiaolu Cui, Guangxiong Chen, Hongjuan Yang, Huajiang Ouyang, Wenyi Yan
p. 4516-4530
PDF
2620. Chenglong Sun, Liang Gao
p. 4531-4549
PDF
2621. Zhen Feng Wang, Ming Ming Dong, Ye Chen Qin, Liang Gu
p. 4550-4572
PDF
2622. Li-Feng Zheng, Tie Wang, Guo-Xing Li
p. 4573-4590
PDF
2623. Yingjie Liu, Dawei Cui, Yu Fu
p. 4591-4608
PDF
2624. Yi Ji, Hai Jun Fu, Kun Hua Chen
p. 4609-4629
PDF
Flow induced structural vibrations
2625. Hengxuan Luan, Qingguang Chen, Liyuan Weng, Yuanzhong Luan, Peng Chen
p. 4630-4643
PDF
2626. Liangjie Mao, Qingyou Liu, Guorong Wang, Shouwei Zhou
p. 4644-4654
PDF
2627. Hao Yan, Long Bai, Shuo Kang, Lijing Dong, Changchun Li
p. 4655-4670
PDF
2628. Pan Guo, Shengli Li, Chaoqun Wang, Yanan Hu, Dongwei Wang
p. 4671-4684
PDF
Oscillations in biomedical engineering
2629. Brigita Būdienė, Ieva Sakalauskaitė, Rasa Mikalauskaitė, Daiva Stanislovaitienė, Jurgis Trumpaitis, Dalia Žaliūnienė
p. 4685-4693
PDF
2630. Lauryna Gailiūnienė, Gražina Krutulytė, Vaiva Šiaučiūnaitė, Raimondas Savickas, Mantas Venslauskas
p. 4694-4701
PDF
Oscillations in electrical engineering
2631. Yuyi Zhai, Liang Kang, Yuanyuan Sun, Macong Li, Liang Liu
p. 4702-4715
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
2632. Akın Oktav
p. 4716-4723
PDF
2633. Yang Li, Chen Guo
p. 4724-4741
PDF
2634. Guo-bing Fan, Jian-ming Yan
p. 4742-4758
PDF
2635. Chun Yan Yuan, Ming Qing Li
p. 4759-4782
PDF
2636. Cun Dong Tang, Zhi Ping Wang, Yu Zhou Sima
p. 4783-4798
PDF
2637. Jing Wan, Lei Ma
p. 4799-4815
PDF