Mechanical vibrations and applications
1661. Rafael Alfonso Figueroa Díaz, Jorge Enrique Aguirre Romano, Pedro Cruz Alcantar, Ismael Murillo Verduzco, Manuel Herrera Sarellano
p. 2108-2120
PDF
1662. Yu Wang, Qin Zhou, Baolin Liu, Zhijun Li, Mingxin Huang
p. 2121-2131
PDF
1663. Guofang Nan, Yuanlu Zhang
p. 2132-2142
PDF
1664. Qiang Chen, Shuyun Chen, Xiaoya Gao, Yingjun Wang
p. 2143-2154
PDF
1665. Teik-Yik Lee, Lu-Ean Ooi, Zaidi Mohd Ripin
p. 2155-2166
PDF
1666. Xiaojun Shao, Hongsheng Huang, Lina Hong, Xiaoya Gao, Hongxiao Chao, Xin Cao
p. 2167-2177
PDF
1667. V. G. Berezyuk, S. B. Kuzembayev, K. T. Sherov, M. R. Sikhimbayev, M. K. Alyzhanov, S. A. Mishnev, A. B. Mazdubay, I. I. Grinevich, A. K. Sherov, D. R. Sikhimbayeva
p. 2178-2186
PDF
1668. Jie Liu, Shihua Zhou, Shijie Wang
p. 2187-2198
PDF
1669. Hongxiang Jiang, Changlong Du, Songyong Liu, Lin Fu, Youhong Tang, Li Ping Wang
p. 2199-2211
PDF
1670. Nader Mohammadi, Mehrdad Nasirshoaibi
p. 2212-2228
PDF
1671. Gang Zhao, Qiang Chen, YingJun Wang
p. 2229-2235
PDF
1672. Zhengminqing Li, Rupeng Zhu
p. 2236-2246
PDF
1673. Algirdas Jasinskas, Egidijus Šarauskis, Rolandas Domeika, Gintas Viselga, Vytautas Kucinskas, Edvardas Vaiciukevicius
p. 2247-2259
PDF
1674. Qing-you Liu, Yang Tang, De-gui Wang, Chen Xie
p. 2260-2271
PDF
1675. Lukasz Brenkacz
p. 2272-2282
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
1676. Eduardo Rubio, Guillermo Ramírez
p. 2283-2290
PDF
1677. Jingjun Gu, Dishan Huang, Pin Liu, Ming Li
p. 2291-2301
PDF
1678. Zhigang Chu, Guoli Ping, Yang Yang, Linbang Shen
p. 2302-2313
PDF
1679. Tai-Ping Chang
p. 2314-2321
PDF
1680. Denghongao Xiao, Yong Gao, Dongliang Quan, Xiahong Zhou, Zongkai Tong, Xiandong Liu, Tian He
p. 2322-2337
PDF
1681. Zhiling Wang, Shenfang Yuan, Lei Qiu, Bin Liu
p. 2338-2349
PDF
1682. Hongli Zhang, Jicheng Liu, Erping Zhou, Dong Li, Bo Wang, Kunju Shi
p. 2350-2368
PDF
1683. Bo Chen, Ning Liu, Guolai Yang
p. 2369-2378
PDF
1684. Zhiqiang Chen, Chuan Li, René-Vinicio Sánchez
p. 2379-2392
PDF
1685. Jie Huang, Jian Tang, Meijun Zhang, Xiaoming Zhang, Tao Han
p. 2393-2409
PDF
Vibration generation and control
1686. Meng-Shiun Tsai, Yann-Shuoh Sun
p. 2410-2421
PDF
Seismic engineering
1687. Xuhui He, Biao Wei, Yunfeng Zou, Dongyang Hu, Daniel G. Linzell
p. 2422-2432
PDF
1688. Huabing Zhao, Yuan Long, Chong Ji, Xinghua Li, Mingshou Zhong
p. 2433-2443
PDF
1689. Hossein Pahlavan, Mohsenali Shaianfar, Gholamreza Ghodrati Amiri, Milad Pahlavan
p. 2444-2454
PDF
1690. Tie-cheng Wang, Qing-wei Chen, Hai-long Zhao, Lei Zhang
p. 2455-2470
PDF
1691. Heecheul Kim, Young Hak Lee, Haeun Park, Dae-Jin Kim, Jung Woo Park, Jin Young Park
p. 2471-2479
PDF
1692. Chiung Shiann Huang, Liane Jye Chen, Shih Lin Hung, Chun Ting Ding, Wei Chih Su
p. 2480-2490
PDF
Modal analysis
1693. Botong Li, Longlei Dong, Liangliang Zhu, Xi Chen
p. 2491-2502
PDF
1694. Dongqiang Wang, Chengjun Wu
p. 2503-2520
PDF
Vibration in transportation engineering
1695. Di Yu, Xiansheng Li, Hongfei Liu, Yuanyuan Ren, Jianghui Dong, Liping Wang
p. 2521-2534
PDF
1696. Yit-Jin Chen, Chi-Jim Chen, Yi-Jiun Shen
p. 2535-2546
PDF
1697. Jing-xiao Zhang, Hui Li
p. 2547-2558
PDF
1698. Ju Oh, Changwan Jang, Jin Ho Kim
p. 2559-2571
PDF
Flow induced structural vibrations
1699. JiYang Fu, Yun Gao, JiuRong Wu, An Xu
p. 2572-2590
PDF
1700. Huiqun Yuan, Wenjun Yang, Tianyu Zhao, Mingxuan Liang
p. 2591-2608
PDF
1701. An Xu, Zhuangning Xie, Ming Gu, Jiurong Wu
p. 2609-2623
PDF
1702. Xuemei Huang, Lei’an Zhang, Guangming Yuan, Na Wang
p. 2624-2632
PDF
1703. Hongxin Zhang, Kanghong Duan
p. 2633-2644
PDF
1704. Yixiong Liu, Dazhong Lao, Ce Yang
p. 2645-2654
PDF
1705. P. Y. Zhang, Y. H. Guo, H. Y. Ding, K. P. Xiong, Y. F. Yang
p. 2655-2668
PDF
Oscillations in biomedical engineering
1706. Shiyou Wu, Zhenghuan Xia, Kai Tan, Jie Chen, Shengwei Meng, Guangyou Fang, Hejun Yin
p. 2669-2680
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
1707. Pan Fang, Yongjun Hou, Yanghai Nan, Le Yu
p. 2681-2695
PDF
1708. Shaofang Wen, Yongjun Shen, Xianghong Li, Shaopu Yang, Haijun Xing
p. 2696-2709
PDF
1709. A. Nikkar, H. Jodeiri, Sh. Ahari Abesh Ahmad, H. Tariverdian
p. 2710-2717
PDF
1710. Daogao Wei, Weiwei Zhu, Bo Wang, Qian Ma, Zuheng Kang
p. 2718-2732
PDF
Oscillations in electrical engineering
1711. Chao Chen, Long Zhang, Yun Zhou, Xing Zheng, Jianghui Dong
p. 2733-2741
PDF
p. 2742-2742
PDF