JVE

Journal of

 

Vibroengineering

December 2017. Volume 19, Issue 8, Pages (5657-6521), Numbers of Publications from 2698 to 2758. ISSN 1392-8716

Contents

 

Mechanical vibrations and applications

 

2698.

Effect of electrode location and thickness ratio of flange and web on I cross section piezoelectric cantilever beam for its actuation capability

5657

 

Atul, Vinayak Ranjan, Nand Kishore Singh

 

2699.

Rigid‑flexible coupling dynamics simulation of planetary gear transmission based on MFBD

5668

 

Chiyu Hao, Guangbin Feng, Huagang Sun, Haiping Li

 

2700.

An analysis on strip vibration coupled with torsional vibration of main drive system of rolling mill

5679

 

Chongyi Gao, Guojun Du, Rui Li, Xiaoqiang Guo

 

2701.

Torsional vibration analysis of crank train with low friction losses

5691

 

Lubomír Drápal, Pavel Novotný

 

2702.

Effects of Casimir force on multi‑field coupled nonlinear vibration of orthotropic micro film

5702

 

Xiaorui Fu, Lizhong Xu

 

2703.

A novel high‑strength large vibrating screen with duplex statically indeterminate mesh beam structure

5719

 

Zhenqian Wang, Chusheng Liu, Jida Wu, Haishen Jiang, Baocheng Song, Yuemin Zhao

 

2704.

Dynamical analysis of a thin‑walled rectangular plate with preload force

5735

 

Qiong Wu, Hanjun Gao, Yidu Zhang, Long Chen

 

2705.

Influence of support stiffness on aero‑engine coupling vibration quantitative analysis

5746

 

Meijiao Qu, Guo Chen, Junfei Tai

 

2706.

Bending oscillations of a cylinder, surrounded by an elastic medium and containing a viscous liquid and an oscillator

5758

 

Lev I. Mogilevich, Victor S. Popov, Dmitry V. Kondratov, Lev N. Rabinskiy

 

2707.

Load spectrum generation of machining center based on rainflow counting method

5767

 

Chuanhai Chen, Zhaojun Yang, Jialong He, Hailong Tian, Shizheng Li, Dongliang Wang

 

2708.

Vibration dissipation of an axially traveling string with boundary damping

5780

 

En Wei Chen, Jun Wang, Kai Zhong, Yimin Lu, Haozheng Wei

 

2709.

Study on the experiment and dynamical characteristics of vibrating icebreaking system

5796

 

Yang Liu, Ju Qian Zhang, Qiang Ma, Cheng Dong Liu, Bang Chun Wen

 

2710.

A parameter optimization method for stress simulation of double horse head pumping unit dynamics model with cable

5810

 

Long Qing Zou, Gui Juan Chen, Qian Zou, Hai Yang Zhao

 

2711.

Analytical modeling of a thin‑walled cylindrical workpiece during the turning process. Stability analysis of a cutting process

5825

 

Artem Gerasimenko, Mikhail Guskov, Alexander Gouskov, Philippe Lorong, Alexander Shokhin

 

2712.

Dynamics analysis of the pitch control reducer for MW wind turbine

5842

 

Congfang Hu, Cheng’gong Shen, Ruitao Peng, Rui Chen

 

 

Fault diagnosis based on vibration signal analysis

 

2713.

EEMD‑Based cICA method for single‑channel signal separation and fault feature extraction of gearbox

5858

 

Junfa Leng, Shuangxi Jing, Chenxu Luo, Zhiyang Wang

 

2714.

Study on coupling effect between the time‑varying gear backlash and the different time‑varying mesh parameters on the gear system

5874

 

Hai Xu, Ling Li Cui, De Guang Shang, Yong Gang Xu

 

2715.

Remaining life assessment for boiler tubes affected by combined effect of wall thinning and overheating

5892

 

Sarken D. Kapayeva, Marek J. Bergander, Anatoli Vakhguelt, Serik I. Khairaliyev

 

2716.

Hybrid residual fatigue life prediction approach for gear based on Paris law and particle filter with prior crack growth information

5908

 

Xin Liu, Yunxian Jia, Zewen He, Lei Sun

 

2717.

Fault diagnosis of rotor using EMD thresholding‑based de‑noising combined with probabilistic neural network

5920

 

Dong Liu, Hongtao Zeng, Zhihuai Xiao, Lihong Peng, O. P. Malik

 

2718.

A novel intelligent fault diagnosis method of rotating machinery based on deep learning and PSO‑SVM

5932

 

Peiming Shi, Kai Liang, Dongying Han, Ying Zhang

 

2719.

Sequential fault detection for sealed deep groove ball bearings of in‑wheel motor in variable operating conditions

5947

 

Hongtao Xue, Man Wang, Zhongxing Li, Peng Chen

 

2720.

Effects of misalignment on the nonlinear dynamics of a two‑shaft rotor‑bearing-gear coupling system with rub‑impact fault

5960

 

Xin Lu, Junhong Zhang, Liang Ma, Jiewei Lin, Jun Wang, Jie Wang, Huwei Dai

 

2721.

Application of deterministic resampling particle filter to fatigue prognosis

5978

 

Weibo Yang, Shenfang Yuan, Jian Chen

 

2722.

Fault diagnosis of rolling element bearing based on wavelet kernel principle component analysis‑coupled hidden Markov model

5992

 

Hongchao Wang, Fang Hao

 

2723.

Feature extraction method based on VMD and MFDFA for fault diagnosis of reciprocating compressor valve

6007

 

Yan Liu, Jindong Wang, Ying Li, Haiyang Zhao, Shuxin Chen

 

2724.

Lifting load monitoring of mine hoist through vibration signal analysis with variational mode decomposition

6021

 

Fan Jiang, Zhencai Zhu, Wei Li, Shixiong Xia, Gongbo Zhou

 

 

Vibration generation and control

 

2725.

Adaptive mesh refinement method for optimal control based on Hermite‑Legendre-Gauss‑Lobatto direct transcription

6036

 

Humin Lei, Tao Liu, Deng Li, Jikun Ye

 

2726.

The net power control of hydraulic‑electricity energy regenerative suspension

6049

 

Bian Gong, Xuexun Guo, Lin Xu, Zhigang Fang

 

2727.

Analysis of nonlinear suspension power harvest potential

6065

 

Jin Qiu Zhang, Jun Yao, Ming Mei Zhao, Xin Li

 

2728.

Dynamic analysis and control of strip mill vibration under the coupling effect of roll and rolled piece

6079

 

Zhaolun Liu, Jiahao Jiang, Peng Li, Guixiang Pan, Bin Liu

 

2729.

Study on active vibration isolation system using neural network sliding mode control

6094

 

Lihua Yang, Kai Su, Shuyong Liu, Haiping Wu, Haifeng Li

 

2730.

Active vibration isolation using a six‑axis orthogonal vibration isolation platform with piezoelectric actuators

6105

 

Shuai Wang, Zhaobo Chen, Yinghou Jiao, Xiaoxiang Liu

 

2731.

The effect of lubricant inertia on fluid cavitation for high‑speed squeeze film dampers

6122

 

Tieshu Fan, Sina Hamzehlouia, Kamran Behdinan

 

 

Seismic engineering and applications

 

2732.

Simplified calculation method for transverse seismic response of aqueducts considering fluid‑structure interaction

6135

 

Ying Chen, Jian Huang, Wenxue Zhang, Yunkai Li

 

2733.

Transverse failure modes and control strategies of super long‑span cable‑stayed bridge under extreme earthquake

6152

 

Wen Xie, Limin Sun

 

2734.

Incremental dynamic analysis of SDOF by using nonlinear earthquake accelerograms based on modified inverse Fourier transform

6170

 

Alireza Faroughi, Mahmood Hosseini

 

2735.

Adopting method of key block and energy distribution to predict the slope stability under blasting

6183

 

Qingwen Li, Lu Chen, Lan Qiao

 

2736.

Energy absorption characteristics of cement‑soil under confining pressure based on SHPB test

6198

 

Changhui Gao, Qinyong Ma

 

2737.

An experimental study on the shear property dependency of high‑damping rubber bearings

6208

 

Ju Oh, Jin Ho Kim, Seung Chul Han

 

2738.

Seismic behavior of bifurcated concrete filled steel tube columns with a multi‑cavity structure

6222

 

Qiyun Qiao, Haipeng Wu, Wanlin Cao, Xiangyu Li, Weibiao Yang

 

2739.

Seismic fragility analysis of continuous bridges with UDCMEJ under the excitation of seismic sequence

6242

 

Jian Guo Wang, Yu Tao Pang, Wan Cheng Yuan

 

 

Modal analysis and applications

 

2740.

Vibration modal shapes and strain measurement of the main shaft assembly of a friction hoist

6252

 

Chi Ma, Lulu Zhang, Congwang Bao, Yuqiang Jiang, Xingming Xiao

 

2741.

Three‑dimensional operational modal analysis based on self‑iteration principal component extraction and direct matrix assembly

6262

 

Tianshu Zhang, Cheng Wang, Yiwen Zhang

 

2742.

The modal analysis of three‑dimension gun barrel using isogeometric analysis and its application to optimization

6277

 

Qingsi Cheng, Guolai Yang, Chencheng Yu, Quanzhao Sun

 

2743.

Vibration characteristics and modal analysis of a grinding machine

6288

 

Dyi Cheng Chen, Ming Fei Chen, Jing Hao Kang, Chia Chun Lai

 

 

Vibration in transportation engineering

 

2744.

Ultimate shear performance and friction sliding response of laminated elastomeric bridge bearings

6301

 

Yue Li, Qian Li, Qiqi Wu

 

2745.

Impact of road surface roughness and magnetic force on the in‑wheel motor magnet gap

6313

 

Di Tan, Yanshou Wu, Fan Song

 

2746.

Study on aerodynamic characteristics and running safety of two high‑speed trains passing each other under crosswinds based on computer simulation technologies

6328

 

Hong Wu, Zhi‑jian Zhou

 

2747.

Nonlinear dynamic analysis on maglev train system with flexible guideway and double time‑delay feedback control

6346

 

Junqi Xu, Chen Chen, Dinggang Gao, Shihui Luo, Qingquan Qian

 

 

Flow induced structural vibrations

 

2748.

Numerical simulation of the relationship between underwater jets oscillation and shock wave

6363

 

Yunlong Tang, Shipeng Li

 

2749.

Simulation analysis on inner flow field and optimization design of air knife

6374

 

Jian Qing Chen, Ke Chen, Xian Ming Chen

 

 

Oscillations in biomedical engineering

 

2750.

Research on dynamic characteristics of spiral basilar membrane after replacing artificial auditory ossicle based on the reconstructed human ear model

6390

 

Yu Wang, Hong Mei Xue

 

 

Chaos, nonlinear dynamics and applications

 

2751.

Chaos analysis of ship rolling motion in stochastic beam seas

6403

 

Shenghong Li, Kangkang Wang

 

 

Oscillations in electrical engineering

 

2752.

Propagation of rotational waves in a block geomedium

6413

 

Vladimir I. Erofeev, Anna V. Leontyeva, Igor S. Pavlov

 

2753.

Efficient FPGA‑based FIR – architecture and its significance in ultrasonic signal processing

6423

 

Kumar Anubhav Tiwari, Armantas Ostreika, Jurate Platuziene

 

2754.

Design and implementation of DC source fed improved dual‑output buck‑boost converter for agricultural and industrial applications

6433

 

Sathish Kumar Shanmugam, Arumugam Senthilkumar

 

 

Acoustics, noise control and engineering applications

 

2755.

Numerical computation for the impact of flow rate and rotational speed on the flow‑induced noise of the centrifugal pump

6455

 

Yue Wang, Bi Feng Song, Wen Ping Song, Juan Ren

 

2756.

Numerical computation for the impact of pantograph angles on the near‑field and far‑field aerodynamic noises of pantographs

6471

 

Jia Wei Tan, Bin Bai, Xiang Yu Xu, Xiao Lei Yang

 

2757.

A novel MPP‑NSGA algorithm and its application in optimization for radiated noises in the aircraft cabin

6485

 

Jie Li, Wei Xing Liu, Yu Zhu Zhang, Ling Zhang, Shan Shan Li

 

2758.

Numerical investigation on aerodynamic noises of the lateral window in vehicles

6502

 

Ye‑gang Chen, Xiang‑hong Wang, Yao‑ming Zhou

 

 

 

 

 

Retraction: Numerical study for single and multiple damage detection and localization in beam-like structures using BAT algorithm

6519

 

 

 

 

Retraction: Multiple damage detection and localization in beam-like and complex structures using co-ordinate modal assurance criterion combined with firefly and genetic algorithms

6520

 

 

 

 

Retraction: Rapid early damage detection using transmissibility with distance measure analysis under unknown excitation in long-term health monitoring

6521