JVE

Journal of

 

Vibroengineering

December 2016. Volume 18, Issue 8, Pages (4885-5631), Numbers of Publications from 2243 to 2294. ISSN 1392-8716

Contents

 

Mechanical vibrations and applications

 

2243.

Experimental investigation of the transverse nonlinear vibration of an axially travelling belt

4885

 

En-Wei Chen, Hui-Hui Lin, Neil Ferguson

 

2244.

Vibration and post-buckling of a functionally graded beam subjected to non-conservative forces

4901

 

Qing Lu Li, Jing Hua Zhang

 

2245.

Implementation of swarm algorithm in modeling a flexible beam structure

4914

 

Rickey Ting Pek Eek, Intan Z. Mat Darus, Shafishuhaza Sahlan, Pakharuddin Mohd Samin, Nik M. R Shaharuddin

 

2246.

A high-energy liquid-jet hammer with specially designed backward stroke end buffer structure

4935

 

Xinxin Zhang, Jianming Peng, Kun Yin, Qilei Yin, Dongyu Wu

 

2247.

Design of mission adaptive landing gear for near space travel lander

4949

 

Mingyang Huang, Hong Nie, Ming Zhang, Xiaohui Wei, Shuai Yue

 

2248.

Optimum microgeometry modifications of herringbone gear by means of fitness predicted genetic algorithm

4964

 

Pengyuan Qiu, Ning Zhao, Feng Wang

 

2249.

Analytical model for nonlinear vibration of flexible rotor system

4980

 

Min Wu, Shengbo Yang, Dongjiang Han, Daren Yu, Jinfu Yang

 

2250.

Study of vibrating drag reduction mechanism during horizontal drilling in slim borehole

4995

 

Yu Wang, Bairu Xia, Zhiqiao Wang, Jun Zou, Baolin Liu

 

2251.

Dynamic creeping behaviors between hoisting rope and friction lining in friction transmission

5010

 

Yongbo Guo, Dekun Zhang, Cunao Feng, Yuan Liu

 

2252.

Energy harvesting characteristics of PVDF layers on thin-walled structures with curved surface

5029

 

Yahong Zhang, Meng Zhang, Yajun Luo, Xinong Zhang

 

2253.

A Unified method for vibration analysis of moderately thick annular, circular plates and their sector counterparts subjected to arbitrary boundary conditions

5048

 

Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Anees Ur Rehman, Hafiz M. Waqas

 

 

Fault diagnosis based on vibration signal analysis

 

2254.

Multiple damage detection and localization in beam-like and complex structures using co-ordinate modal assurance criterion combined with firefly and genetic algorithms

5063

 

Abdelwahhab Khatir, Mohamed Tehami, Samir Khatir, Magd Abdel Wahab

 

2255.

Detecting structural damage in Timoshenko beams based on optimization via simulation (OVS)

5074

 

Reza Farokhzad, Benyamin Mohebi, Gholamreza Ghodrati Amiri, Mohsen Ghafory Ashtiany

 

2256.

Application of empirical mode decomposition and Euclidean distance technique for feature selection and fault diagnosis of planetary gearbox

5096

 

Haiping Li, Jianmin Zhao, Jian Liu, Xianglong Ni

 

2257.

Analytical and experimental investigation on eigenfrequency-based damage diagnosis of cantilever beam

5114

 

Chong Yang, Zhixu Zhang, Shaoning Nong, Changchun Zhu

 

2258.

Study on a novel fault diagnosis method based on information fusion method

5127

 

Huimin Zhao, Wu Deng, Xinhua Yang, Xiumei Li, Zhengguang Li

 

2259.

Research on fault diagnosis of hydraulic pump using convolutional neural network

5141

 

Jiyu Yan, Huijie Zhu, Xiaoqiang Yang, Youhui Cao, Lifu Shao

 

2260.

Multifractal manifold for rotating machinery fault diagnosis based on detrended fluctuation analysis

5153

 

Yi Feng, Baochun Lu, Dengfeng Zhang

 

2261.

Pedestal looseness extent recognition method for rotating machinery based on vibration sensitive time-frequency feature and manifold learning

5174

 

Renxiang Chen, Zhiyan Mu, Lixia Yang, Xiangyang Xu, Xia Zhang

 

2262.

Remaining life prediction of rolling bearing based on PCA and improved logistic regression model

5192

 

Fengtao Wang, Bei Wang, Bosen Dun, Xutao Chen, Dawen Yan, Hong Zhu

 

2263.

Sparse decomposition based on ADMM dictionary learning for fault feature extraction of rolling element bearing

5204

 

Qingbin Tong, Zhanlong Sun, Zhengwei Nie, Yuyi Lin, Junci Cao

 

2264.

Identification of internal damage in ballastless tracks based on Gaussian curvature mode shapes

5217

 

Jingmang Xu, Ping Wang, Hao Liu, Zhipeng Hu, Rong Chen

 

2265.

The dynamic characteristics of mechanical structures destruction

5230

 

Henryk Kaźmierczak

 

2266.

Gas pipeline structural fatigue life prediction based on vibration signals analysis

5239

 

Przemysław Drożyner

 

 

Vibration generation and control

 

2267.

Backstepping integral control for hydraulic servo system based on LuGre friction model

5252

 

Hongyu Tang, Pan Tian

 

2268.

A novel servo control method based on feedforward control – Fuzzy-grey predictive controller for stabilized and tracking platform system

5266

 

Meng Wang, He Zhang, Xiaofeng Wang, Yunfeng He, Jianshan Lu

 

 

Seismic engineering and applications

 

2269.

An equivalent linear model for shear pin fractures and its experimental verification

5281

 

Tianbo Peng, Ning Guo

 

 

Modal analysis and applications

 

2270.

Free vibration analysis of truncated circular conical shells with variable thickness using the Haar wavelet method

5291

 

Qiyi Dai, Qingjie Cao, Yushu Chen

 

2271.

Free vibration solution of thick plate by using three-dimensional coupled thermoelastic theory

5306

 

Huan He, Cheng He, Weimin Chen, Guoping Chen

 

2272.

Elastic wave simulation based on modal excitation in 3D medium

5321

 

Rimantas Barauskas, Audrius Nečiūnas, Martynas Patašius

 

 

Vibration in transportation engineering

 

2273.

Research on vibration characteristics and its key influencing factors of new mechanical elastic wheel

5337

 

Qiang Wang, Youqun Zhao, Fen Lin, Hongxun Fu, Xianbin Du

 

2274.

Analysis of bending and angular vibration of the crankshaft with a torsional vibrations damper

5353

 

Bogumil Chiliński, Maciej Zawisza

 

2275.

Time variant natural frequencies of a roadway bridge under stochastic vehicle flow

5364

 

Mao Ye, Xiangxiang Chen, Min Ren, Baoxing Cao, Shifan Huang

 

 

Flow induced structural vibrations

 

2276.

Design on the fairwater shape and its influence on the radiation noise of submarines

5378

 

Lin Huo, Si-miao Fei

 

2277.

Numerical simulation of dynamic response characteristics for launch and recovery system under random irregular wave

5390

 

Yongping Jin, Buyan Wan, Deshun Liu, Youduo Peng, Zhihua Cai, Jianghui Dong

 

2278.

On the role of surface permeability for the control of flow around a circular cylinder

5406

 

Hanru Liu, Jinjia Wei

 

2279.

Influence of tilting rotor on characteristics of fluid-induced vibration for labyrinth seals

5416

 

Wanfu Zhang, Yao Zhang, Jiangang Yang, Chun Li

 

 

Oscillations in biomedical engineering

 

2280.

Optimization of the control scheme for human extremity exoskeleton

5432

 

Yang Li, Cheng Xu, Xiaorong Guan, Zhong Li

 

2281.

Performance study of the aortic valves with abnormally thickened leaflets during systole

5440

 

Cheung-Hwa Hsu, Chao-Hui Ou, Ha-Hai Vu

 

2282.

Design of a bionic-inspired exoskeleton robot for lower limb assist

5452

 

Yun-Ping Sun, Shuo-Ching Chen, Yen-Chu Liang, Lung-Nan Wu

 

2283.

Biomechanical assessment of brain dynamic responses due to blast-induced wave propagation

5462

 

Bin Yang, Qun Wang, Peng Li, Yong Tang, Yu Wang, Zheng Shi, Li-Bo Cao

 

2284.

An objective evaluation of healthy human upper extremity motions

5473

 

Artūras Linkel, Julius Griškevičius, Kristina Daunoravičienė

 

 

Chaos, nonlinear dynamics and applications

 

2285.

Non-uniform embedding applications for synchronization analysis

5481

 

Migle Drulyte, Kristina Lukoseviciute, Jurate Ragulskiene

 

2286.

Nonlinear vibration characteristic of strip mill under the coupling effect of roll-rolled piece

5492

 

Bin Liu, Jiahao Jiang, Fei Liu, Haoran Liu, Peng Li

 

2287.

Nonlinear dynamic behavior analysis of a DC/DC converter with an ultra-high frequency Z-source converter

5506

 

Shan Li, Sen Cui, Yan Chen, Yong Zheng, Wenxu Si

 

2288.

Analytical solution for nonlinear vertical vibration model of mill roll system based on improved complexification averaging method

5521

 

Yong Zhu, Wan-lu Jiang, Xiang-dong Kong, Hao-nan Wang

 

 

Acoustics, noise control and engineering applications

 

2289.

A novel tension monitoring device of multi-rope friction hoister by using acoustic filtering sensor

5537

 

Guiyun Xu, Jianpu Da, Xiaoguang Zhang, Mengfang Han, TingTing Xia

 

2290.

Research on numerical simulation and noise reduction of aerodynamic noise in connection section of the high-speed train

5553

 

Jin-mei Wu

 

2291.

Numerical computation of aerodynamic noise of two tandem circular cylinders and flapping wing motion based on immersed boundary method

5572

 

Zhi-jun Meng, Yao-ming Zhou, Dao-chun Li

 

2292.

Numerical computation of aerodynamic noises of the high speed train with considering pantographs

5588

 

Ya-hui Wang, Jian-ting Wang, Liu-qiang Fu

 

2293.

Numerical study on aerodynamic noise performances of axial spacing in a contra-rotating axial fan

5605

 

Hengxuan Luan, Liyuan Weng, Yuanzhong Luan, Yongchao Zhang, Peng Chen

 

2294.

Improved algorithm of three-dimensional beamforming based on spatial cross-array

5619

 

Shaoyu Song, Zhongming Xu, Shu Li, Si Chen, Zhifei Zhang, Yansong He